אודות עמותת יכולות

א. מי אנחנו?                                                                            

 

הישגי תלמידי מערכת החינוך הישראלית, בין היתר במבחנים בין לאומיים, מצביעים על פערים לימודיים המתחילים כבר בכיתות היסוד ומתרחבים עם השנים גם בחטיבות ביניים ובבתיה"ס התיכוניים.
תכנית תפנית (בעבר), כיום עמותת יכולות מייסודה של קרן רש"י
, הוקמה בשנת 2001 (עמותת יכולות הוקמה ב- 2010) במטרה לתרום לצמצום הפערים הלימודיים תוך הקניית כלים ודרכי פעולה לבתי ספר. התכנית נבחרה במסגרת ועידת הנשיא 2008 כאחת משישים המיזמים המובילים בישראל אשר יש בהם לשנות את המחר והינה אחת מתוכניות הדגל של .
מאז הקמתה לפני כעשור, פעלה התכנית ואח"כ עמותת יכולות - קרן רש"י בהצלחה רבה במסגרת מודלים שונים המבוססים על שיטת צמצום הפערים המואץ (שפותחה ע"י נסים כהן), וסיפקה מענה לצרכיהם של עשרות אלפי תלמידים בישראל, בבתי"ס יסודיים, חטיבות ביניים, בתי"ס תיכוניים ומסגרות על תיכוניות. פעילות התכנית התרחבה במשך השנים הודות לשותפויות עם משרד החינוך, רשויות מקומיות ושותפים פילנתרופיים אחרים.

 

ב. הצורך: תוצאות החינוך בישראל בתחום הזכאות לבגרות ונשירה    

 

מערכת החינוך בישראל שמה לה כיעד להוביל כל ילד להצלחה בבי"ס, ללא קשר לרקע הסוציו אקונומי ולשיוכו, לקדם מוביליות חברתית והנגשה להשכלה גבוהה, כתנאי להשתלבות אזרחית מועילה לפרט ולחברה. יעדים אלה מהווים נדבכים מרכזיים בבניית סולידאריות וחוסן לאומי, בחברה רב תרבותית כגון החברה הישראלית.
תעודת הבגרות הנרכשת בסוף לימודי התיכון, המהווה גם כרטיס כניסה הכרחי לאקדמיה בישראל, מוענקת
רק לכמחצית מכלל בני ה-17, כאשר שיעור הזכאים לתעודת בגרות בישובים המוגדרים כחלשים נמוך משיעורו בישובים מבוססים.
שיעור הזכאים לתעודת בגרות במגזר היהודי הינו 55.3% מכלל בני ה- 17, לעומת, 43.9% במגזר הערבי, ו – 29.1% במגזר הבדווי בנגב.

בישראל תשע"ב, 62.4% ממסיימי יב', זכאים לבגרות. בישובים המדורגים נמוך במדרג הטיפוח 53.6%, בישובים המדורגים בינוני במדרג הטיפוח: 64.0%%, ובישובים המדורגים גבוה במדרג הטיפוח: 70.2%.
ממצאים אלה ונוספים מראים שלמרות המאמץ רב השנים, בביה"ס התיכון בישראל עדיין קיימת חפיפה בין הישגים לימודיים לרקע סוציו אקונומי ושיוך.

בתשע"ב (2012), 20.3% מכלל בני ה- 17 בישראל, לא למדו בכיתה י"ב.

תופעת הנשירה הסמויה, שלרוב קודמת לגלויה, מקיפה, עפ"י ממצאי מכון ברוקדייל (2003), 11% - 19% מתלמידי כיתות ו' עד י',

 

ג. עקרונות והנחות יסוד                                                                

 

עמותת יכולות באמצעות תכניותיה פועלת בבתי ספר בשיתוף משרד החינוך עפ"י הנחת היסוד לפיה כל אחד יכול להצליח בביה"ס, ללא קשר לרקע הסוציו-אקונומי של הוריו או לשיוכו. וכי חובת ביה"ס והמערכת להוציא מן הכח אל הפועל את הפוטנציאל הטמון בכל ילד.
אנו סבורים כי ניתן לצמצם באופן ניכר פערים לימודיים ולהוביל להצלחה לימודית עפ"י אמות מידה אוניברסאליות, תלמידים בכל דרגת כיתה, שצברו פערים, כשלו ואף עומדים בפני נשירה מביה"ס.
פעילות תכניותנו נשענת על עקרונות שיטת צמצום הפערים והלמידה המואצת של עמותת יכולות, שהופעלה בהצלחה עם אלפי תלמידים בכל דרגות הכיתה.

עיקר עקרונות הפעולה בתכניות:

*** חדש ביכולות ***
אתר יכולות פדגוגיה 
שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי), התיאוריה, הפדגוגיה, הדידקטיקה, כלים, עזרים ואופני יישום.
 


להרחבה על השיטה, העקרונות והפדגוגיה כנס ליכולות - פדגוגיה

 

ד. מסגרות פעילות כלליות                                                              

 
 

ה. עמותת יכולות - עמותת בת של קרן רש"י                                       

 

עמותת יכולות שהוקמה בתמיכתה של קרן רש"י, אפשרה לתכנית לצמוח, ליצור שותפויות ולהגיע לכל אותם אלפי תלמידים שהזדקקו לכוח שיחדיר בהם את האמונה ש"כל אחד יכול".
קרן רש"י מייצגת את הפרק הנוכחי בהיסטוריה הפילנתרופית של משפחת לוואן, ששורשיה מגיעים עד לאמצע המאה ה-19.
גוסטב לוואן (1912-2008), יהודי צרפתי ממייסדי מותג העל Source Perier ונכדו של נרסיס לוואן, ממייסדי רשת החינוך היהודית אליאנס (כל ישראל חברים) ומקווה ישראל, הקים בשנת 1984 את קרן רש"י ע"י מיזוג וארגון מחדש של קרנות משפחתיות ותיקות.
הקרן נשענת על החזון כי חברה חזקה ובת קיימא, בה כל אחד מחבריה נהנה ממימוש מלא של הפוטנציאל שלו, תבטיח חוסן לאומי לישראל. לשם כך, הקרן פועלת לצמצום את הפערים החינוכיים, החברתיים והכלכליים באמצעות יצירת תשתיות איכותיות והזדמנויות לקידום ומוביליות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל.

יכולת (לשעבר תכנית תפנית) נבחרה ע"י וועידת הנשיא, 2008
כאחד מ- 60 המיזמים בישראל, בעלי הפוטנציאל הגדול ביותר, להשפיע על העתיד