תוצאות יכולות (תפנית לשעבר) סטארט- מסלול עיוני מואץ למניעת נשירה

להרחבה על השיטה והרקע התיאורטי,  עיין באתר יכולות - פדגוגיה