איך בית ספר מצטרף לתכנית

תכניות עמותת יכולות (תפנית לשעבר) הינן תכניות הפועלות בשיתוף משרד החינוך וופעלת כיום במחוזות: דרום, מרכז, צפון וחיפה.
ההצטרפות לתכנית ו/או לתכניות מתבצעת באחת מהדרכים הבאות:

   א. דרך פניה של מנהל/ת ביה"ס למפקח/ת ביה"ס.
   ב. פניה של מנהל/ת ביה"ס לעמותת יכולות.
   ג. פניה של מנהל/ת אגף החינוך בישוב למפקח/ת בבתי הספר.
   ד. פניה של מנהל/ת אגף החינוך בישוב לעמותת יכולות.
   ה. פניה של נציג הבעלות לעמותת יכולות.
   ו. פניה של מנהל בית הספר או נציג בית הספר לעמותת יכולות

הצטרפות ביה"ס לתכנית מתבצעת בהסכמה של:
• הנהלת ביה"ס;
• הפיקוח;
• הרשות המקומית;
• הבעלות;
• הנהלת התכנית בעמותת יכולות.

התכנית כמדיניות פועלת בדר"כ בפריפריה הגאו חברתית.

בכל מקרה, ההצטרפות לתכנית תתבצע עפ"י קצב, יכולת ועיתוי התכנית להעניק את שירותיה וסיועה לביה"ס/בתיה"ס  המצטרף/ים