עמותת יכולות - תכניות וגישה

א. גישה                                                                                 

מדי ספטמבר מתחילים למעלה ממאה אלף תלמידים את לימודיהם בכיתה א', בהתרגשות, מוטיבציה התלהבות ותקווה להצלחה עתידית דרך ההצלחה המיוחלת בבית הספר. אולם, חלקם מתחילים לצבור בביה"ס כישלונות לימודיים  יום יומיים ופומביים. את רצף הכישלונות המתמשך, נוטים אלה בטעות לייחס לאי יכולת  קוגנטיבי המתחזק עם כל כישלון נוסף ופועל כמעגל קסמים המוביל לייאוש גם את הורי התלמיד ומוריו. בחטה"ב ובתיכון  תלמידים אלה מנותבים לרוב להקבצות ומסלולים נמוכים חסרי אוריינטציה עתידית רלוונטית והמשכית, וגם בשל כך, הפערים הלימודיים בינם לבין השאר מתעצם עד כדי אי יכולת לצמצמם. לפערים הלימודיים הנוצרים יש מס' ביטויים:

לפערים מתלווה חפיפה בין מוצא, רקע חברתי-כלכלי והצלחה בביה"ס, וביישובי הפריפריה ההצלחה הלימודית נמוכה ביחס למרכז. לכישלונות וחפיפות אלה השלכות רבות, כגון:

 מצב זה אינו מכת גורל, וניתן לשנותו                                 

במטרה לצמצם פערים, ולהקנות לצוותי ההוראה כלים ודרכי פעולה לצמצומם, הוקמה בתשס"א תכנית "תפנית"  ע"י משרד החינוך וקרן רש"י. התכנית מבצעת איגום, ושימוש שונה במשאבים, ומושתתת על ההנחה לפיה כל אחד יכול, על שיטת הלמידה המואצת שפותחה ע"י נסים כהן, ובה עקרונות כגון: נחישות, חשיבה תוצאתית, יעדים לימודיים מדידים ומאתגרים התחומים בזמן ומוסכמים, שבירת שיגרה, זמן שונה, מעקב אישי ובקרה חיצונית, שיתוף הורים, תהליכים מוטיבציוניים הוליסטיים,   ועוד.
כחלק מהתארגנות אסטרטגית כוללת, של קרן רש"י ובמטרה לספק מענה לצפי בדבר גידול בהיקפי פעילות "תכניות תפנית" בבתיה"ס התיכוניים, החליטה הנהלת הקרן,  לעגן את פעילות התכנית, ולהקים עבורה עמותת בת חדשה: עמותת יכולות מייסודה של קרן רש"י, עמותת יכולות החדשה נרשמה כחוק ברשם העמותות והחלה פעילותה.

 

ב. תוכניות                                                                            

1. תכנית יכולות לבגרות ולמניעת נשירה - סטארט              

תכנית סטארט בשיתוף משרד החינוך, שמה לה למטרה להתמודד עם תופעת הנשירה הסמויה והגלויה מבתי הספר התיכוניים, ועם הפער בין שיעורי הזכאות לבגרות בפריפריה לעומת מרכז הארץ.
התכנית מיועדת לתלמידי תיכון בסיכון, בעלי ההישגים
הנמוכים ביותר בשכבה ט', אשר צברו ריבוי של ציוני "נכשל" (כ- 7 ציונים שליליים לתלמיד וציון ממוצע מתוקנן כולל נמוך מ- 50 בכיתה ט') ונחשבים כבעלי סיכוי נמוך לסיים 12 שנות לימוד. תלמידים אלה משתתפים בתכנית תלת- שנתית המעניקה להם הזדמנות להשלים את פערי הידע הגדולים ולהגיע לסוף כיתה י"ב עם תעודת בגרות. בהמשך, הם מקבלים סיוע ברכישת השכלה גבוהה בתכנית "סטארט לאקדמיה".

הישגי תכנית סטארט                                                                   

התכנית מקיפה בתשע"ג כ- 3,000 תלמידים בלמעלה מ- 20 בתי"ס במעל עשרה ישובים.
מאז סיום המחזור הראשון בתכנית בתשע"ז (2007) ועד תשע"ג (2014) סיימו יב' במסגרת התכנית, כ- 2.600 תלמידים. בתשע"ג 542 בוגרים.

התמדה: כ- 95% מבין המתחילים את לימודיהם בתכנית סיימו י"ב כיתות.
תעודת בגרות: בתשע"ג, כ- 71% ממסיימי י"ב זכאים לתעודת בגרות (כ- 64% מבין המתחילים בכיתה י').
בבתי הספר המשתתפים נרשמה עלייה ממוצעת של כ- 14% בשיעור הזכאות הבית ספרית לבגרות.
גיוס לצה"ל: מעל 94% מבוגרי התכנית מתגייסים, בהשוואה לממוצע הארצי של כ- 75%.
בוגרי התכנית באקדמיה: כ- 31% מבוגרי המחזור הראשון בתכנית, לומדים באקדמיה תוך 7 שנים מסיום יב'.

זאת ועוד: מרבית בני הנוער נמצאו בסיכון גבוה לנשירה ולניתוק, חוו תחושת ניכור ודימוי עצמי נמוך, טרם הצטרפותם לתכנית. בעקבות חוויות ההצלחה עוברים התלמידים שינוי תפיסתי חיובי, המתבטא בעליה מובהקת בשאיפה להשכלה גבוהה, במיקוד שליטה פנימי ובתחושת השתייכות וערך עצמי (שיפור מובהק בקרב תלמידי התוכנית בהתנהגות, מיקוד שליטה פנימי, שאיפה להשכלה גבוהה ועוד)

 2. בוגרי סטארט לאקדמיה                                               

כהמשך ל"יכולות סטארט" בבית הספר התיכון, שהוקמה מתוך ההבנה כי כדי לאפשר שיוויון הזדמנויות לצעירים בפריפריה, נדרשת השקעה ארוכת- טווח תוך התייחסות לתקופת הלימודים בתיכון ובאקדמיה כרצף אחד. לאחר שרכשו תעודת בגרות, התכנית מציעה לבוגרי "סטארט" סיוע בלימודים לקראת תואר אקדמי, אשר מהווה מפתח מרכזי למוביליות חברתית ולמימוש עצמי ובכך תורם לבניית תחושת ההשתייכות לחברה.
למעלה מ- 270 סטודנטים בוגרי תפנית לבגרות "סטארט" נמצאים בתשע"ד בלימודים לתואר אקדמי או לימודי תעודה. הצעירים הללו, אשר נחשבו לפני שנים ספורות כבעלי סיכוי קלוש לסיים 12 שנות לימוד והיו על סף נשירה, מוכיחים שאכן כל אחד יכול.

בוגרי סטארט נהנים ממלגות לימודים ומלגות קיום ללימודים במוסדות אקדמיים מוכרים בישראל בהתאם למצבם הסוציו- אקונומי. בחלק מן המוסדות קיים שיתוף פעולה עם עמותת יכולות, בעזרתו ניתנת מעטפת תמיכה רחבה יותר הכוללת סיוע לימודי וכן ליווי ויעוץ על ידי רכז התכנית מטעם המוסד האקדמי.

לידיעה, החל מתשע"ה תכנית הבוגרים לאקדמיה מופעלת ע"י קרן קציר, טלפון: 08-9146741

 

 3. תכנית יכולות לבגרות - מקצוע חסם                               

התכנית פועלת בשיתוף הפיקוח במשרד החינוך במחוזות, אגפי החינוך בישובים המשתתפים והבעלויות/רשתות.
בבתי ספר תיכונים בפריפריה, מאותרים תלמידי שכבות י' עד י"ב, שעפ"י חוות הדעת של ביה"ס לא יעמדו בהצלחה בבחינת הבגרות במקצוע לימודי אחד עד שלושה, המהווה/ים מקצוע/ות חסם לרכישת תעודת בגרות, ואילו במקצועות האחרים יצליחו. אי לכך הצלחה בבחינות הבגרות במקצועות החסם, תקנה לתלמידים אלו תעודת בגרות.

הישגי תכנית יכולות - מקצוע חסם                                                 

בתשע"ג הקיפה התכנית 1,505 תלמידים ב- 51 בתי ספר בפריפריה הגיאוגרפית- חברתית. כמחצית מבתי הספר שנכללו בתכנית הפעילו אותה באופן עצמאי באמצעות רכזים ומורים מצוות בית הספר שהוכשרו על ידי מנחי יכולות בשנים קודמות.
92.5% מכלל התלמידים שהחלו את לימודיהם בתכנית עמדו בהצלחה בבחינות הבגרות במקצוע החסם.
99.5% מן התלמידים שהחלו את לימודיהם בתכנית, המשיכו בה עד סיומה.
מאז תחילתה בשנת תשס"א שומרת התכנית על שיעורי הצלחה גבוהים (מעלה 90% מהמתחילים עמדו בהצלחה בבחינות הבגרות במקצועות החסם), במקביל לגידול משמעותי במספר המשתתפים.

 4. שילוב תכניות חסם וסטארט                                         

הפעלה משולבת של תוכניות סטארט וחסם לשם הגעה לשיעורי זכאות בבגרות גבוהים במיוחד ומניעת נשירה.
 

 5. סיוע  למשפחות תלמידי תכניות יכולות לבגרות               

סיוע אנונימי לתלמידים ולמשפחות משתתפי תכניות יכולות, באמצעות הצוות הבית ספרי
 

תכניות עמותת יכולות פעלו בתשע"ג  בכ-100 בתי"ס תיכוניים בפריפריה בשעות הלימודים ולאחריהן,
ע"י צוותים בית ספריים שהוכשרו לכך ומלווים פדגוגית ע"י צוות המנחים של עמותת יכולות.

תכניות סטארט וחסם מבוססות על שיטת צמצום הפערים המואץ שפותלה על ידי נסים כהן ניסים כהן


הפניות קשורות: "כך למדתי להאמין שאני יכול להצליח בלימודים"   "כל אחד יכול, זו לא סיסמה אלא הנתונים" 

"אף ילד לא נשאר מאחור" בתיכון בית ג'ן   הישגים ראויים לציון בתכנית 'תפנית' מטעם קרן רש"י       

 "כך נלחמו בבאר שבע על 100 נושרים"