יכולות - לחיזוק הפריפריה והמערכת הציבורית

בישראל, למרות המאמץ רב השנים עדיין ישנה חפיפה בין רקע שיוכי להישגים לימודיים, הבאים לידי ביטוי גם בשיעורי זכאים לבגרות, שיעורי אקדמאים ועוד.
מתוך מטרה לתרום להגברת השוויון בהישגים לימודיים במערכת החינוך הציבורית, ובשל השלכותיה של תעודת הבגרות על האפשרות למוביליות חברתית, מופעלות בכל המגזרים בבתי ספר תיכוניים מקיפים בפריפריה הגאו-חברתית , התכניות העיקריות: סטארט, חסם והפעלה משולבת של תכניות אלה.

- יכולות - סטארט מסלול עיוני לבגרות ולמניעת נשירה - תכנית תלת שנתית (י'- יב') לתלמידים בעלי ההישגים הנמוכים ביותר בכיתה ט'/בנשירה סמויה. עד יב' – מניעת נשירה ורכישת תעודת בגרות וכן המשך תמיכה באקדמיה.

- יכולות - מקצוע חסם לבגרות - תלמידי יא'-יב' שנכשלו או יכשלו באחד/שניים ממקצועות הלימוד המהווה/ים חסם לרכישת תעודת בגרות. לומדים במסגרת התכנית, ומצליחים בבחינת/ות הבגרות במקצוע החסם. מס' שעות למידה בתכנית ודרך הפעולה, מאפשרות הצלחה מחודשת לכל ורכישת תעודת בגרות.  

- שילוב תכניות חסם וסטארט - לשם הגעה ל- 90% זכאות בית ספרית לבגרות ואף למעלה מכך (לדוגמא תיכון בית ג'ן תשע"ג)

- פדגוגיה, דידקטיקה ושיטה  - שפותחו יעודית לאוכלוסיות תלמידי התכניות.
 

להרחבה על השיטה והפדגוגיה עיין באתר יכולות - פדגוגיה

 

- כיצד פעילות יכולות תורמת לחיזוק הפריפריה והמערכת הציבורית?

א. אוכלוסיה מוגדרת בפריפריה - ללא מענה ציבורי מספק 
   התכניות מהוות מענה יישומי לאוכלוסיית תלמידי תיכון בפריפריה, שלמרות המאמץ, מערכת החינוך הציבורית עדיין לא מעניקה
   לה מענה מספק.

ב. חינוך חינם                                                            
     השתתפות התלמידים בתוכניות - חינם וללא דמי השתתפות מכל סוג.
    פעילות התכניות כוללת: הנחיה, הוראה/למידה, תרגול, אירוח מרתונים לימודיים, הסעות למרתונים והזנה.

ג. בשיתוף הריבון                                                      
     פעילות התכניות מתבצעת:
     - בשיתוף משרד החינוך, אגפי החינוך ברשויות והבעלויות.
     - על פי תכנית הלימודים של משרד החינוך.
     - בבתי"ס עליהם הוסכם ומעוניינים להשתתף.

     - במגזרים בפריפריה בהם, למרות המאמץ,  מערכת החינוך הציבורית, עדיין לא מעניקה מענה מספק לאוכלוסיות התכניות.
     - עם אוכלוסיית תלמידי תיכון בפריפריה, שלמרות המאמץ, מערכת החינוך הציבורית עדיין לא מעניקה לה מענה מספק.
     - ע"י צוותי למידה (רכזים, מורים, מנחים דיסציפלינאריים) מבתי הספר המשתתפים (לעתים בתוספת מתרגלים).

ד. חיזוק העצמה ואפיק מוביליות לצוותי בתי הספר     
    הפעלת התכניות ע"י צוותי מורים מבתי הספר המשתתפים:
     - מחזקת ומעצימה את הצוות הבית ספרי.
     - מהווה אפיק מוביליות תפקידי נוסף למורים (לתפקידי ניהול, ריכוז, הנחיה ועוד בבית הספר ומחוצה לו).

ה. הפריפריה במרכז - גם המנחים מהפריפריה          
    המנחים הפדגוגיים בתכניות - מהפריפריה ומהמגזרים השונים ומבתי הספר בהם פועלות התכניות.

ו. כל אחד יכול - לא רק סיסמה, אלא גישה, שיטה, פדגוגיה, דידקטיקה ייעודית הכשרה והנחיה       
    במסגרת הפעילות,  התכניות מוסיפות לביה"ס ולצוותו: לפני הכל,
   גישה, שיטה, פדגוגיה ודידקטיקה ייעודית
שפותחה עבור אוכלוסיית התכניות
   (ולאחר שניתן היתר, מופעלת כבר ע"י משרד החינוך בתכניות אחרות), מועברת ע"י המנחים הפדגוגיים של העמותה לצוותי
   התכנית בבתיה"ס, ולשימוש צוותי הלמידה בבתיה"ס גם עם תלמידים בכיתות אחרות שאינן בתכניות ובאות לידי ביטוי ב:
    - הנחיה פדגוגית יעודית ומותאמת.
    - שיטה, פדגוגיה ודידקטיקה - חוברות הדרכה, כלים ועזרים יעודיים ומותאמים.

 
ויחד עם הגישה, השיטה, הפדגוגיה והדידקטיקה הייעודית:

ז. משאבים                                                           
   במסגרת הפעילות התכניות מוסיפות למשאבים ולתקצוב הציבורי הקיים והלא מספק:
    - משאבים תקציביים נוספים שגויסו להפעלת התוכניות ומתווספים לתקציב הציבורי של בית הספר.

אנו מאמינים,
שכל אלה יחד, מאפשרים פעילות מאוגמת מלאה המספקת מענה לנדרש, לצרכים וליעדים.

ח. הטמעה                                                         
    תכנית יכולות חסם לבגרות הוטמעה כבר בחלק מבתיה"ס ופועלת בהן, באופן עצמאי ומוטמע מלא על ידי צוותי בתיה"ס.

ט. יציבות תמיכתית פדגוגית ותקציבית                
    תכנית יכולות סטארט (תלת שנתית) המחייבת גם תמיכה והנחיה פדגוגית אינטנסיבית וגם תוספת תקציבית משמעותית
    לתקציב הציבורי הלא מספק, פועלת בבתי הספר שנים רבות (אף מעל עשור),
    תוך יציבות תמיכתית פדגוגית ותקציבית מתמשכת. 

י. הצלחת בתי הספר בפריפריה בפעילות עם אוכלוסיית התכניות:                                                
   - מחזקת את הצוותים הבית ספריים ואת ההנהלות.
   - מעלה את יוקרת
בית הספר הציבורי ואת יוקרת הישוב.
   - מחזקת את אמון ההורים בבית הספר.
   - מחזקת את אמון התלמידים בבית הספר, את השתלבותם ותחושת ההשתייכות.
   - מחזקת ומבססת את בית הספר הציבורי כמוסד מריטוקרטי.
   - מגבירה את שוויון ההזדמנויות והצדק החברתי.

   - מגבירה את סיכויי המוביליות בקרב אוכלוסיה בה ההשכלה היא הינה האלטרנטיבה הכמעט יחידה לכך.
   - מסייעת למערכת  הציבורית לבסס את ההנחה שאכן כל אחד יכול להצליח בבית הספר, כמנוף להמשך הצלחה והרחבתה.